📞 505291114 | 📧 kontakt@beretro.pl | DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU OD 250 PLN! 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
a) Usługodawca  - BRW Konrad Węgrzynowski z siedzibą w UjazdPlac Wolności 2,
97-225, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7732034545, telefon 505291114, e-mail kontakt@beretro.pl;
b) Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.); przedsiębiorca na prawach konsumenta;
d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
e) Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.BeRetro - rock'n'roll butik.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
f) Towar – artykuły odzieżowe i podobne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;
g) Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.


II. Zasady realizacji umowy sprzedaży
1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
c) poprawne złożenie Zamówienia;
d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
e) potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.
4. Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
5. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
7. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.
8. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.
9. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

III. Składanie zamówień
1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.
3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.
4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.  
6. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 8:00-16:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 5 dni roboczych, a przy Zamówieniach dostarczanych za granicę łącznie do 14 dni roboczych. Paczki wysyłane są do 24 godzin od potwierdzenia płatności. 

IV. Zasady dokonywania płatności
1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
a) przedpłata za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu płatności Blue Media S.A.

b) przedpłata za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem systemu płatności Blue Media S.A. Lista obsługiwanych kart:

- Visa,

- Visa Electron,

- MasterCard,

- MasterCard Electronic,

- Maestro;

c) blikiem


5. Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.
6. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu zamówienie zostaje anulowane.
7. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu drogą elektroniczną lub faktury VAT drogą elektroniczną, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. Zasady realizacji dostawy
1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego. Kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego
3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego.
5. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

VI. Reklamacje
1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:  
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
4. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
5. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację pisemnie na adres:BRW Konrad Węgrzynowski Plac Wolności 2, 97-225 Ujazd a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beretro.pl. Klient powinien wówczas odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres:BRW Konrad Węgrzynowski Plac Wolności 2, 97-225 Ujazd. Konsument wysyła reklamowany towar na własny koszt. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujących konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
6. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
7. W przypadku konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
8. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
9. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.  10. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres 2 lat od wydania tpwaru

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej
2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
Towar należy wysłać na adres BRW Konrad Węgrzynowski Plac Wolności 2, 97-225 Ujazd
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów używania), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
4. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu w przypadku zwrotu całego zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Nie akceptujemy zwrotu produktów w postaci przesyłki za pobraniem oraz do paczkomatów. 
10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta stanowi załącznik do Regulaminu.

12. Sklep internetowy nie realizuje wymiany towaru w przypadku gdy Klientowi nie odpowiada rozmiar, kolor etc. Należy wówczas złożyć i opłacić nowe zamówienie.                                                 

13. W przypadku zwrotów zagranicznych Klient odsyła towar na własny koszt.       

14. W przypadku skorzystania z opcji darmowej dostawy od ustalonej kwoty w sytuacji gdy kupujący częściowo odstąpi od umowy i cena ostatecznie zapłacona będzie niższa od kwoty wymaganej do uzyskania darmowej dostawy koszt dostawy zostanie potrącony z kwoty zwrotu.  

15. Opcja Szybkie Zwroty- Zwrot przez Paczkomat- Instrukcja

- Wypełnij formularz zwrotu
- Zapakuj przesyłkę, dodając do paczki paragon lub fakturę oraz wypełniony wcześniej formularz
- Wejdź na stronę  https://szybkiezwroty.pl/beretropl podaj swoje dane i numer zamówienia (otrzymany w wiadomości email, podczas składania zamówienia)
- Otrzymasz kod nadania na e-mail i sms
- Nadaj paczkę w dowolnym paczkomacie, wybierając na ekranie kolejno: nadam paczkę -  mam specjalny kod
- Po wprowadzeniu kodu otrzymanego sms'em otworzy się skrytka do której należy włożyć paczkę
- Na tym etapie nie ponosisz żadnych kosztów. Kwota zwrotu zostanie odliczona od wartości zwrotu w momencie realizowania przelewu.

VIII. Warunki techniczne korzystania z usługi
1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2021 r.
2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).
7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH
Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie BeRetro - rock'n'roll butik firmy BRW Konrad Węgrzynowski z siedzibą w UjazdPlac Wolności 2,97-225, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7732034545, telefon 505291114, e-mail kontakt@beretro.pl;

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
a) Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym BeRetro - rock'n'roll butik prowadzonym przez BRW Konrad Węgrzynowski, poprzez zniżkę procentową, kwotową lub na darmową dostawę.
b) Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
c) Zniżka procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
d) Darmowa dostawa – koszt dostawy ponoszony przez BeRetro - rock'n'roll butik; Klient wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia nie ponosi kosztów dostawy.

II.Zasady udzielania kodów rabatowych
Udostępnienie kodu rabatowego przez BeRetro - rock'n'roll butik następuje w formie listu elektronicznego lub poprzez publiczną akcję promocyjną organizowaną przez BeRetro - rock'n'roll butik na portalach społecznościowych, w tym m.in poprzez Instagram i Facebook oraz na stronie internetowejBeRetro - rock'n'roll butik. Kody rabatowe mogą być także udostępnianie w drodze konkursów organizowanych przez BeRetro - rock'n'roll butik lub upoważnione do tego przez BeRetro - rock'n'roll butik osoby trzecie.
Kod rabatowy może być wykorzystany przez każdego klienta BeRetro - rock'n'roll butik. Oznacza to, że Klient nie musi się posiadać konta w sklepie internetowym BeRetro - rock'n'roll butik podczas realizowania kodu rabatowego.
Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym BeRetro - rock'n'roll butik i obejmują one jedynie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego. Kody rabatowe nie obowiązują w sklepie np. stacjonarnym.
Kody rabatowe nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że inaczej określono w warunkach akcji promocyjnej.
Skorzystanie z Kodu rabatowego jest dobrowolne.
Kod rabatowy może posiadać dodatkowe założenia, które muszą być spełnione, aby kod rabatowy mógł być wykorzystany np. kwota minimalna zamówionych produktów lub kategoria produktów, które objęte są kodem rabatowym. Warunki danej promocji każdorazowo będą zamieszczone na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.
Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy zaznaczyć na stronie „koszyka”: BeRetro - rock'n'roll butik pole „Mam kupon rabatowy” i wpisać w okienku pojawiającym się po zaznaczeniu tego pola podany ciąg znaków alfanumerycznych.
Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 7 polu spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową, kwotową lub bezpłatnej dostawy produktów znajdujących się w koszyku. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie zamówione produkty zamieszczone w koszyku, chyba że odnośnie danego kodu rabatowego określono inne zasady jego realizacji.
Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że w jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez BeRetro - rock'n'roll butik i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
11.Każdorazowo działanie kodu rabatowego podlega ograniczeniu czasowemu i jest ono określone w chwili udostępnienia przez BeRetro - rock'n'roll butik kodu rabatowego.

III. Reklamacje i zwroty
Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów , znajdujących się na stronie BeRetro - rock'n'roll butik.
W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

IV. Postanowienia końcowe
BeRetro - rock'n'roll butik zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one  obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej BeRetro - rock'n'roll butik.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl